نویسنده = محسنی ابوالخیری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ماهیت و تشکیلات گروه حزبالله (1346 - 1351ش)

دوره سوم، 8-9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-48

محسن بهشتی سرشت؛ علیرضا محسنی ابوالخیری