نویسنده = حسن ابادی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر تاریخ‌نگاریِ محلیِ انقلابِ اسلامی

دوره 2، دفتر اول و دوم، بهار و تابستان 1397، صفحه 121-134

ابوالفضل حسن آبادی


2. درآمدی بر روش‌شناسی تدوین در تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران

دوره 1، دفتر اول و دوم(بهار و تابستان)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-29

ابوالفضل حسن ابادی