نویسنده = گراوند، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. نقش دین در انقلاب ایران و فرانسه

دوره دوم، 4-5، بهار و تابستان 1395، صفحه 123-143

علی محمد حاضری؛ مرضیه گراوند