نویسنده = پور آرین، فواد
تعداد مقالات: 1
1. انگیزه ها و اهداف برگزاری جشن های دو هزار و پانصد سالـۀ شاهنشاهی

دوره دوم، 4-5، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-27

فواد پور آرین؛ هادی دل آشوب