نویسنده = سوری لکی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. روند نوسازی، تعارضات فرهنگی - مذهبی و فروپاشی حکومت پهلوی دوم

دوره دوم، 6-7، بهار و تابستان 1395، صفحه 49-70

محمدعلی سوری لکی؛ ایرج سور ی