نویسنده = حمید بصیرت منش
تعداد مقالات: 6
1. نقش شیخ صادق خلخالی در مواجهۀ جمهوری اسلامی با جریان موسوم به لیبرال‌

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 109-136

حمید بصیرت منش؛ رسول صابر


2. در ضرورت نقد منصفانۀ تاریخ‌نگاری‌های محلی انقلاب اسلامی

دوره 2، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1397، صفحه 191-199

حمید بصیرت منش


3. تأثیر انقلاب الجزایر بر مبارزات سیاسی ایران به‌روایت انقلابیون ایرانی

دوره 1، دفتر سوم و چهارم، پاییز و زمستان 1396، صفحه 59-85

حمید بصیرت منش؛ امین خانی


4. چالشهای انتخابات دومین دورۀ مجلس شورای اسلامی و مواضع امام خمینی

دوره سوم، 8-9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-74

حمید بصیرت منش؛ مینا آونج


5. مطالعه موضوعی منابع کشف‌الاسرار امام خمینی(س)

دوره دوم، 2-3، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-30

حمید بصیرت منش


6. بررسی فرایند انقلاب اسلامی در بروجن

دوره اول، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-40

حمید بصیرت منش؛ مریم رفیعی وردنجانی